مشخصات محصول

RR50W-RZ50W

یخچال فریزر سام RR50W-RZ50W

RR50