مشخصات محصول

TRAY COOKING;-،GLASS،T5.0،M551T،PI345،12

سيني ماکروفر

DE74-20016A