مشخصات محصول

COVER-CHILLED UPP B;CORE,HIPS,-,-,-,-,-,

درب نگهدارنده غذا

DA63-03052B